BẠC LÓT BIÊN (STD) (ROD BEARING) MAXXFORCE 13

2513433C91

1.636.000 đ 2.045.000 đ

BẠC ĐẠN BỘ LY HỢP (PILOT BEARING) MAXXFORCE 13

3004456C1

1.086.000 đ 1.358.000 đ

BỘ BẠC TRỤC + MÓNG CANH (MAIN BEARING) MAXXFORCE 13

7092910C93

9.518.000 đ 11.897.000 đ

BỘ BẠC TRỤC CAM (KIT CAMSHAFT BEARING) MAXXFORCE 13

3004713C92

1.377.000 đ 1.721.000 đ

BỘ GIẢI NHIỆT DẦU BÔI TRƠN (OIL COOLER) MAXXFORCE 13

7098377C92

15.580.000 đ 19.475.000 đ

BỘ TĂNG ÁP (TURBOCHARGER) MAXXFORCE 13

5011054R91

32.374.000 đ 35.971.000 đ